|   Szkoły językowe  |  Artykuły  | Logowanie

COOKIES

The man who makes no mistakes does not usually does not do anything.
- Edward John Phelps

 
 
 
 


Egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego - przeprowadzane przez prywatne szkoły językowe

Egzamin certyfikacyjny (lub certyfikatowy, bo funkcjonują te dwie nazwy), to egzamin potwierdzający znajomość języka obcego. Na każdym poziomie bada cztery podstawowe sprawności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Egzaminowany musi też wykazać się znajomością gramatyki języka obcego. Stopień trudności wszystkich zadań zależy od poziomu, na jakim zdaje się egzamin.

Egzaminy z języka angielskiego można zdawać począwszy od siódmego roku życia:
YLE Starters jest zalecany dla dzieci powyżej 7 lat, które ukończyły przynajmniej rok nauki języka angielskiego (lub około 100 godzin). Oczekuje się, że znają i potrafią używać ok. 300 słów.
YLE Movers to drugi poziom zaawansowania, egzamin zdają zazwyczaj dzieci w wieku 8 - 11 lat, które ukończyły około trzech lat nauki języka angielskiego (lub około 175 godzin) i potrafią używać około 600 słów.
YLE Flyers jest przeznaczony dla dzieci w wieku 9 - 12 lat, które przez kilka lat uczyły się języka angielskiego (np. około 250 godzin) i osiągnęły poziom określony w dokumencie Waystage wydanym przez Radę Europy, porównywalny do poziomu egzaminu KET (znajomość języka na poziomie podstawowym jak dla dorosłych, certyfikat ważny jest bezterminowo). Dzieci przystępujące do testu Flyers powinny umieć używać około 1000 słów.

Egzamin, bez względu na poziom zaawansowania, najczęściej składa się z części pisemnej i części ustnej. Część pisemna obejmuje:
- Czytanie - rozumienie tekstu czytanego. Pod tekstem znajdują się różne typy zadań, np. test wyboru, uzupełnianie zdań, krótkie wypowiedzi na zadane pytania.
- Pisanie. Pisanie składa się z dwóch części: w pierwszej trzeba napisać tekst o długości, zależnie od poziomu egzaminu wahającej się od 180 do 250 słów, na temat zadany przez egzaminatorów. W drugiej części do wyboru są cztery różne tematy i można zastosować różne formy: list, notatkę, sprawozdanie, artykuł, instrukcję, oraz recenzje filmów lub książek.
- Słuchanie - rozumienie ze słuchu. Po wysłuchaniu tekstu, który zostaje dwukrotnie odtworzony z płyty lub przeczytany przez lektora, trzeba wykonać polecenia znajdujące się na arkuszu egzaminacyjnym.
- Zastosowanie struktur językowych, czyli ćwiczenia gramatyczne polegające na parafrazowaniu tekstu, poprawie błędów językowych, wyjaśnianiu budowy wyrazów lub tworzeniu form gramatycznych zgodnie z regułami języka angielskiego.
- Mówienie. Część ustna to rozmowa z komisją egzaminacyjną. Trzeba opowiedzieć o sobie, o swoim miejscu pracy, zainteresowaniach; opowiedzieć wylosowaną historyjkę obrazkową, podyskutować z komisją na zadany temat.
Jeżeli chodzi o egzaminy z języka angielskiego, to najczęściej i najchętniej zdawane są tzw. egzaminy Cambridge (nazwa pochodzi od Uniwersytetu Cambridge, ponieważ jego pracownicy naukowi przygotowują i oceniają część pisemną egzaminów), które sprawdzają ogólną znajomość języka angielskiego, od stopnia podstawowego (KET i PET), przez średni (FCE i CAE), aż po CPE - biegły. Są one skierowane do osób, które muszą udokumentować swoją znajomość języka w celu podjęcia pracy lub studiów w krajach, gdzie język angielski jest powszechnie używany, są honorowane na całym świecie oraz powszechnie uznawane w Polsce. Są równoważne egzaminom państwowym. A oto krótkie omówienie tych egzaminów:

KET KEY ENGLISH TEST
Jest międzynarodowym egzaminem ze znajomości języka angielskiego na poziomie podstawowym. Zakłada się, że kandydaci przystępujący do KET uczyli się angielskiego przez ok. 180 - 200 godzin. KET, podobnie jak dyplom szkoły średniej lub uczelni, jest ważny bezterminowo.
PET PRELIMINARY ENGLISH TEST
Jest międzynarodowym egzaminem znajomości języka angielskiego na poziomie ponadpodstawowym. Kandydaci przystępujący do PET potrafią posługiwać się językiem mówionym i pisanym na poziomie ponadpodstawowym zarówno w pracy, jak i życiu codziennym. Zakłada się, że kandydaci przystępujący do PET uczyli się angielskiego przez ok. 375 godzin. Podobnie jak dyplom szkoły średniej lub uczelni, PET jest ważny bezterminowo.
FCE FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH
Najbardziej popularny egzamin potwierdzający dobrą znajomość języka angielskiego; honorowany przez wiele firm i szkół wyższych w Polsce, zalicza lektorat z języka angielskiego na studiach; jest rozpoznawany w 120 krajach świata.
CAE CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH
Potwierdza znajomość języka na poziomie zaawansowanym; uznawany na całym świecie przez firmy, przez uniwersytety brytyjskie uważany za niezbędny do podjęcia pracy lub studiów.
CPE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH
Zdawany przez nauczycieli języka angielskiego w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych; uznawany przez uniwersytety brytyjskie i europejskie przy podejmowaniu studiów; zdawany przez kandydatów ze 120 krajów, od których wymagana jest biegła znajomość języka, zbliżona do znajomości języka ojczystego.

Poza egzaminami Cambridge można zdawać następujące egzaminy z języka angielskiego:
TOEFL iBT TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Sprawdza rozumienie i posługiwanie się językiem angielskim w środowisku akademickim. Egzamin ma charakter testu. Ponieważ jest on niezależny od jakichkolwiek programów czy metod nauczania, sprawdza poziom biegłości językowej w sposób umożliwiający porównanie wyników niezależnie od wykształcenia czy doświadczeń językowych kandydata lub przebytych kursów.
Złożenie egzaminu TOEFL jest warunkiem przyjęcia na większość uczelni anglojęzycznych na świecie (np. USA, Kanada, Wielka Brytania, kraje Unii Europejskiej), jest honorowane przez firmy zachodnie działające w Polsce i wymagane od osób, które zamierzają podjąć pracę w krajach anglojęzycznych, w szczególności w USA i Kanadzie. Wyniki egzaminu są potwierdzeniem poziomu językowego kandydata. Certyfikat jest uznawany przez instytucje międzynarodowe, rządowe oraz programy stypendialne. Stanowi podstawę zaliczenia lektoratu na wyższych uczelniach. Certyfikat TOEFL to jeden z najbardziej prestiżowych certyfikatów potwierdzających dobrą znajomość języka angielskiego, ale jego ważność trwa tylko dwa lata. Organizatorem egzaminu jest Educational Testing Service (ETS) z siedzibą w Princeton, U.S.A.
Również dwa lata trwa ważność egzaminu IELTS.
IELTS INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM
Przeznaczony jest dla wszystkich osób, które zamierzają studiować lub pracować w krajach anglojęzycznych i chcą udokumentować swoje umiejętności międzynarodowym certyfikatem; honorowany przez uniwersytety w krajach anglojęzycznych (np. w Wielkiej Brytanii, Australii czy Stanach Zjednoczonych). Potwierdza znajomość języka na poziomie zaawansowanym. IELTS jest organizowany przez British Council dwa razy w miesiącu w Warszawie i w Krakowie oraz kilka razy w roku w ośrodkach współpracujących z BC w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie. Na życzenie instytucji zapisujących duże grupy kandydatów możliwe jest także zorganizowanie testu w miejscu wyznaczonym przez te instytucje. Każdy, kto zarejestruje się na IELTS w British Council, otrzymuje kod dostępu do 30 bezpłatnych godzin kursu online - Road to IELTS. Można rejestrować się elektronicznie, po wejściu na stronę internetową British Council. Koszt egzaminu wynosi 620 zł.
LCCI: EFB ENGLISH FOR BUSINESS
Wśród około 60 kwalifikacji zawodowych przyznawanych przez Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową takich jak: Business Administration, Auditing, The Legal Environment, znajdują się egzaminy językowe: English for Business i Spoken English for Industry and Commerce, będące dowodem umiejętności pisania, mówienia oraz rozumowania w języku angielskim.
Preliminary BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE
Jest to egzamin świadczący o najbardziej podstawowej znajomości języka angielskiego.
EFB ENGLISH FOR BUSINESS
To najpopularniejszy egzamin z serii kwalifikacji językowych LCCI IQ, sprawdzający praktyczną znajomość języka angielskiego i umiejętność wykorzystania go na polu zawodowym, przeprowadzany na 4 poziomach zaawansowania. Zdający musi wykazać się umiejętnością posługiwania się różnymi formami korespondencji, np.: raport, list, memorandum, notatka służbowa, a także rozumieniem tekstów pisanych, dotyczących różnych dziedzin biznesu. Na poziomie 1, 2, 3 i 4 oprócz części pisemnej istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu ustnego, sprawdzającego biegłość posługiwania się językiem mówionym, obejmującego: znajomość słownictwa fachowego, umiejętność wypowiedzi na tematy związane z ekonomią, polityką międzynarodową, transportem, mediami itp.
Certyfikaty EFB na poziomie 3 i 4 są uznawane podczas rekrutacji na wyższe uczelnie z wykładowym językiem angielskim na całym świecie (między innymi Preston). Certyfikaty EFB na poziomie 2, 3, 4 uznawane są jako zaliczenie lektoratów na uczelniach w Polsce, np. w Wyższej Szkole Zarządzania (The Polish Open University) czy w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej.
SEFIC SPOKEN ENGLISH FOR INDUSTRY AND COMMERCE
To praktyczny egzamin ustny przeprowadzany na 4 poziomach, sprawdzający umiejętność posługiwania się językiem mówionym w szerokim zakresie sytuacji zawodowych.
Certyfikaty LCCI są honorowane w ponad 80 krajach świata, jako dowód umiejętności sprawnego funkcjonowania na polu zawodowym w środowisku anglojęzycznym.
Certyfikaty LCCI to tzw. "passport to employment" stanowiący cenne uzupełnienie kwalifikacji zawodowych. Stanowią podstawę do zatrudnienia menadżerów w krajach Unii Europejskiej. Egzaminy EFB i SEFIC są wymagane przez większość firm zachodnich działających w Polsce, zwłaszcza przez firmy konsultingowe, banki oraz instytucje finansowe, jako potwierdzenie kompetencji językowych. Certyfikaty EFB i SEFIC na poziomie 3 i 4 stanowią cenne uzupełnienie kwalifikacji zawodowych tłumaczy oraz lektorów języka angielskiego.

Przy wyborze certyfikatu powinniśmy zwrócić uwagę na to, jaka organizacja przeprowadza egzamin, czy jest on rozpoznawany na całym świecie, czy będzie on nam w jakiś sposób przydatny w edukacji lub karierze zawodowej. Biorąc pod uwagę, że ceny egzaminów zaczynają się od 300 zł na poziomie podstawowym i rosną w miarę podwyższania kwalifikacji, zastanówmy się nad naszymi potrzebami. Jeżeli nie planujemy kariery międzynarodowej, studiów w Cambridge czy na Uniwersytecie Preston, tylko posługiwanie się językiem w kontaktach towarzyskich, to może poziom podstawowy wystarczy?

 
NOWA MATURA USTNA Z J. ANGIELSKIEGO
EGZAMINY JĘZYKOWE

Język angielskiNauczanie języka angielskiego w publicznych
i niepublicznych placówkach oświatowych
Egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego - przeprowadzane przez prywatne szkoły językowe
Język niemieckiInstytut Goethego ( niem. Goethe-Institut e. V.)Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD)Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für JugendlicheGoethe-Zertifikat B2Zertifikat Deutsch für den BerufPrüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)Goethe-Zertifikat C1Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Język francuskiEgzaminy DELF i DALFEgzamin certyfikowany DELF A1Egzamin certyfikowany DELF A2Egzamin certyfikowany DELF B1Egzamin certyfikowany DELF B2Egzamin certyfikowany DALF C1Egzamin certyfikowany DALF C2Egzamin DSLCFEgzamin TCFEgzamin CEFP1 oraz CEFP2Egzamin DFPEgzamin DLEgzamin TEF
Język hiszpańskiEgzaminy DELE Egzamin DELE A1Egzamin DELE A1 / przykłady, omówienieEgzamin DELE A2Egzamin DELE A2 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B1Egzamin DELE B1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B2Egzamin DELE B2 / przykłady, omówienieEgzamin DELE C1Egzamin DELE C1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE C2Egzamin DELE C2 / przykłady, omówienie
Język polski dla obcokrajowcówEgzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
Język migowyO różnicach pomiędzy migowym i miganymGłusi swój język mają"Jak kotek pije mleko" - czyli o PJM i SJMDlaczego warto uczyć się języka migowego?Gdzie i jak uczyć się języka migowegoTo, co najtrudniejsze
(w nauce języka migowego)

KURSY JĘZYKOWE
POZIOMY KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH
CIEKAWOSTKI JĘZYKOWE


 


Podpis:
Znaków
do wpisania


Komentarze [ 0 ]
 

O nas  |  Reklama  |  Regulamin  |  Polityka prywatności

Tłumaczenie tekstów

Redakcja i korekta tekstów

(C) EnglishStory.pl

KONTAKT:  Biuro: biuro@englishstory.pl
   Pomoc: web@englishstory.pl
   Telefon: +48 880 074 279  (w godz. 9:00 - 17:00)