|   Szkoły językowe  |  Artykuły  | Logowanie

COOKIES

The man who does not believe in anything, afraid of everything.
- George Bernard Shaw

 
 
 
 


Egzamin DELE B1 / przykłady, omówienie

Egzamin B1 potwierdza znajomość hiszpańskiego na poziomie powyżej podstawowego (ale nie zaawansowanym). Świadczy o tym, że jego posiadacz rozumie ogólne znaczenie słów i kontekstów w mowie i w piśmie, gdy odnoszą się do znanych mu problemów, takich jak praca czy nauka. Radzi sobie w większości sytuacji życia codziennego i potrafi wypowiadać się w sposób prosty i zwięzły na temat własnych zainteresowań, doświadczeń, marzeń, planów i aspiracji. Posiada również umiejętność wyrażania swoich opinii. Istnieje także dyplom B1 Escolar przeznaczony dla uczniów w wieku 12-17 lat.

Egzaminowany otrzymuje teksty, a odpowiedzi ze wszystkich segmentów egzaminu zaznacza na osobym arkuszu (hoja de respuestas).

Egzamin B1 składa się z następujących części:

  • Rozumienie tekstu (comprensión de lectura) (40 minut) i pisanie (expresión escrita) (50 minut).
  • Gramatyka i słownictwo (gramática y vocabulario) (40 minut).
  • Rozumienie ze słuchu (comprensión auditiva) (30 minut).
  • Mówienie (expresión e interacción oral) (10 minut).

OMÓWIENIE:

Rozumienie tekstu to test wielokrotnego wyboru na podstawie kilku tekstów informacyjnych. Egzaminowany ma za zadanie wybrać informacje z tekstu na podstawie 20 pytań.

Oto przykładowy tekst:

Dicen que la vida es un viaje improvisado y para la familia argentina Zapp, que ha recorrido todo el continente americano a bordo de un auto de 1928, los miles de kilómetros recorridos nunca son demasiados si se trata de realizar un sueño.
Herman y candelaria Zapp comenzaron su aventura en enero del año 2000 con la intención de viajar desde Argentina hasta Alaska. El plan inicial era partir a pie, pero al final iniciaron el camino en un coche con ruedas de madera y un motor de cincuenta y cinco caballos que circulaba a una media de cincuenta kilómetros por hora. Querían llegar a Alaska en seis meses para luego volver a Argentina y tener hijos, pero cuando llegó el tiempo límite aún estaban en ecuador construyendo un pequeño barco, con la ayuda de decenas de indígenas, que les permitiera cruzar el Amazonas hasta Brasil. Ese momento fue uno de los peores del viaje, pues no tenían dinero ni para gasolina.
Candelaria empezó a pintar cuadros sencillos con pájaros de los lugares que iban conociendo y Herman aprendió a enmarcar. Con el dinero de las ventas siguieron avanzando. Tardaron cuatro años en alcanzar su destino y además lo harían con un hijo nacido en California y su coche convertido en cocina, salón y dormitorio en la parte superior. Como en todo viaje, los imprevistos sorprendieron a la familia Zapp: se quedaron sin dinero, se les averió el coche y hasta les denegaron los visados. Sin embargo, consideran que ese momento de apuro económico se ha convertido en la mejor época de sus vidas. En su camino de regreso a argentina tuvieron otro hijo y al llegar a casa escribieron un libro, atrapa tu sueño, donde narran sus aventuras y con cuyos beneficios de ventas piensan costearse su futuro viaje a Asia y, por qué no, poco a poco, dar la vuelta al mundo.
Adaptado de www.diariovasco.com, España)

Odpowiedzi:
1. Al empezar a organizar su viaje, el matrimonio Zapp pensó en realizar el recorrido:
A) en coche.
B) en medio año.
C) con sus hijos.

Poprawna jest odpowiedź B (Querían llegar a Alaska en seis meses). Należy bardzo uważnie przeczytać tekst, gdyż się może wydawać, że poprawna jest więcej niż jedna odpowiedź. Istotne jest, by znaleźć odpowiedź w tekście, a nie wydedukować ją na jego podstawie.

* * *
Następny etap to zbiór krótkich tekstów. Po ich przeczytaniu należy określić, czy podane zdanie jest fałszywe, czy prawdziwe (falso o verdadero).

Przykład:
Cambio durante el mes de agosto un apartamento en primera línea de playa en la región de Valparaíso, Chile, por cualquier destino vacacional fuera de Chile.
Somos dos personas tranquilas, ordenadas, serias y poco hogareñas.
Correo electrónico de contacto: adrianglm@gmail.com

Odpowiedź:
A la persona que escribe este anuncio le encanta estar en casa:
A) Verdadero.
B) Falso.

Prawdłowa jest odpowiedź B - "poco hogareño" znaczy "mało domowy".
W zadaniu tym należy wykazać się znajomością słownictwa, idiomów oraz zwrotów i wyrażeń używanych w języku potocznym.

* * *
Kolejne zadanie polega na wybraniu poprawnej odpowiedzi A, B lub C na podstawie krótkich tekstów. Mają one formę ogłoszeń, notatek, listów, reklam, opisów sytuacji życia codziennego.

* * *
Następna część egzaminu to pisanie (expresión escrita) (50 minut).
W pierwszej części należy wypełnić podany druk (formularz, kwestionariusz, ankietę). Dane mogą być fikcyjne, ale całość musi stanowić logiczną i poprawną całość. Należy wykazać się znajomością słownictwa dotyczącego wyrażania opinii i poglądów oraz zrozumieniem tekstu. Następnie należy samodzielnie napisać tekst (80-100 słów), wybierając jeden z dwóch proponowanych wariantów, np. list do przyjaciela opowiadający o zmianie pracy, relację z podróży.

* * * * *
Następna etap to gramatyka i słownictwo (gramática y vocabulario) (40 minut).
W pierwszym zadaniu należy połączyć podane zdania z odpowiednimi sytuacjami, to znaczy takimi, w których mogą zostać użyte.

Przykład:
- ¡Sí claro! Pase, pase. Usted está...
A) informado de algo.
B) dando una orden.
C) concediendo permiso.

Poprawna odpowiedź to C - jest to zwrot grzecznościowy, używany np., gdy kogoś przepuszczamy, pozwalamy mu przejść.

* * *
Kolejny etap to 10 zdań, w których wyróżnione jest jedno słowo lub wyrażenie w danym kontekście niewłaściwe. Z podanych po prawej stronie wyrazów należy wybrać to, które będzie w tym zdaniu poprawne.

Przykład:
1. Después de clase tengo que visitar a casa de mi tía.
    a) nadie
2. ¿Has oído ese ruido? Creo que viene alguno.
    b) de
3. Toma, dale esto a María desde mi parte, por favor.
    c) quien
4. ¡Venga, Ricardo! Estamos todos esperándote en mi casa, tienes que quemar ya.
    d) la
5. Esa chaqueta también lo tiene Antonio.
    e) ir
6. En la fi esta había muchas personas cuales no conocía.
    f) le
7. Ayer cuando llegué a clase no había ninguna. ¿Dónde estabais?
    g) por
8. Para ir desde Barcelona a Sevilla hay que pasar hacia Madrid.
    h) alguien
9. A María no se gustan los pendientes, así que compra otra cosa.
    i) venir
10. Dale el paquete a como tú quieras y no te preocupes.
    j) que

A zatem pierwsze zdanie należy połączyć z odpowiedzią e, poprawnie będzie ono brzmiało: Después de clase tengo que ir a casa de mi tía.

* * *
Kolejne zadanie polega na uzupełnieniu podanego tekstu (przystosowane, nieco uproszczone artykuły z prasy). Należy uzupełnić puste miejsca, wybierając właściwą odpowiedź z trzech podanych poniżej, by tekst stanowił poprawną gramatycznie i logiczną całość.

Przykład: (fragment)
Hoy estamos entrevistando a Albert Torres, el reconocido promotor de conciertos _____ el movimiento salsero de Los Ángeles debe buena parte de su éxito actual. Albert, es tu primera vez en Perú, ¿cómo te sientes?

Odpowiedzi:
A) a quien
B) que
C) el cual

Poprawna odpowiedź to A - zdanie brzmi poprawnie, gdy użyjemy formy "a quien", która odnosi się do osób:
Hoy estamos entrevistando a Albert Torres, el reconocido promotor de conciertos a quien el movimiento salsero de Los Ángeles debe buena parte de su éxito actual.

* * * * *
Kolejny etap egzaminu to rozumienie ze słuchu (comprensión auditiva) (30 minut). Ta część egzaminu polega na dwukrotnym wysłuchaniu krótkich dialogów z życia codziennego. Osoba odpowiadająca w dialogu udziela trzech odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Należy wybrać A, B lub C.

Przykład (podczas egzaminu jedynie go słychać):
Diálogo 1:
HOMBRE: Cuando vuelva del taller voy a pasar por el súper. ¿Quieres que compre algo?

Odpowiedzi:
MUJER:
A) Sí, cuando quieras lo arreglo.
B) Si hay pescado fresco, trae algo para la cena.
C) ¡No exageres, hombre, no es para tanto!

Poprawna jest odpowiedź B, która stanowi logiczną odpowiedź na zadane pytanie.

* * *
Następne zadanie polega na zaznaczeniu poprawnych odpowiedzi podanych w formie rysunków lub zdjęć na podstawie dwukrotnie usłyszanych krótkich dialogów. Trzeba wykazać się zrozumieniem usłyszanego tekstu, a także znajomością nazw przedmiotów i atrybutów życia codziennego przedstawionych na obrazkach.

* * *
W kolejnym zadaniu należy zaznaczyć jedną z dwóch odpowiedzi - prawda lub fałsz, po dwukrotnym wysłuchaniu krótkiego tekstu, np. reklamy radiowej lub komunikatu. W ostatnim etapie tego segmentu należy dwukrotnie wysłuchać dialogu i odpowiedzieć na zadane pytania, zaznaczając prawidłową odpowiedź A, B lub C.

* * * * *
Mówienie (expresión e interacción oral) (10 minut). Pierwsza część to krótka (2-3 minuty) rozmowa z egzaminatorem na temat pracy, rodziny, sposobu spędzania czasu itp. Na przygotowanie następnych wypowiedzi egzaminowany ma 15 minut. Powinien poprowadzić krótką rozmowę z egzaminatorem w formie scenki rodzajowej, rozmowy dotyczącej określonej sytuacji z życia codziennego, np. rozmowy w recepcji hotelowej. Następnie egzaminowany powinien omówić przedstawione mu ilustracje, opisać znajdujące się na nich scenki i osoby oraz przeprowadzić na ich temat rozmowę z egzaminatorem, wyrażając swoje zdanie i opinię na poruszany temat.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać na egzaminie, wynosi 100. Trzeba zdobyć 70% w każdej grupie, aby otrzymać całkowitą końcową ocenę "apto".

 
NOWA MATURA USTNA Z J. ANGIELSKIEGO
EGZAMINY JĘZYKOWE

Język angielskiNauczanie języka angielskiego w publicznych
i niepublicznych placówkach oświatowych
Egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego - przeprowadzane przez prywatne szkoły językowe
Język niemieckiInstytut Goethego ( niem. Goethe-Institut e. V.)Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD)Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für JugendlicheGoethe-Zertifikat B2Zertifikat Deutsch für den BerufPrüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)Goethe-Zertifikat C1Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Język francuskiEgzaminy DELF i DALFEgzamin certyfikowany DELF A1Egzamin certyfikowany DELF A2Egzamin certyfikowany DELF B1Egzamin certyfikowany DELF B2Egzamin certyfikowany DALF C1Egzamin certyfikowany DALF C2Egzamin DSLCFEgzamin TCFEgzamin CEFP1 oraz CEFP2Egzamin DFPEgzamin DLEgzamin TEF
Język hiszpańskiEgzaminy DELE Egzamin DELE A1Egzamin DELE A1 / przykłady, omówienieEgzamin DELE A2Egzamin DELE A2 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B1Egzamin DELE B1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE B2Egzamin DELE B2 / przykłady, omówienieEgzamin DELE C1Egzamin DELE C1 / przykłady, omówienie Egzamin DELE C2Egzamin DELE C2 / przykłady, omówienie
Język polski dla obcokrajowcówEgzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
Język migowyO różnicach pomiędzy migowym i miganymGłusi swój język mają"Jak kotek pije mleko" - czyli o PJM i SJMDlaczego warto uczyć się języka migowego?Gdzie i jak uczyć się języka migowegoTo, co najtrudniejsze
(w nauce języka migowego)

KURSY JĘZYKOWE
POZIOMY KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH
CIEKAWOSTKI JĘZYKOWE


 


Podpis:
Znaków
do wpisania


Komentarze [ 0 ]
 

O nas  |  Reklama  |  Regulamin  |  Polityka prywatności

Tłumaczenie tekstów

Redakcja i korekta tekstów

(C) EnglishStory.pl

KONTAKT:  Biuro: biuro@englishstory.pl
   Pomoc: web@englishstory.pl
   Telefon: +48 880 074 279  (w godz. 9:00 - 17:00)