|   Szkoły językowe  |  Artykuły  | Logowanie

COOKIES

This teaches us that someone does not mean that we learn.
- George Bernard Shaw

 

 
 
 
 
 

Regulamin korzystania z zasobów serwisu EnglishStory.pl

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy dokument, zwany dalej "Regulaminem", określa warunki korzystania z zasobów serwisu EnglishStory.pl
1.2. Określenia użyte w regulaminie należy rozumieć następująco:

 • New Brains s.c. – właściciel i administrator serwisu EnglishStory.pl z siedzibą w Katowicach ul. 3 Maja 10
 • Użytkownik - osoba fizyczna lub osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług polegających na udostępnianiu przez New Brains s.c. zasobów serwisu EnglishStory.pl
 • Serwis – strona internetowa poświęcona promowaniu umiejętności literackiego przekazu oraz zwiększaniu własnych umiejętności lingwistycznych, znajdująca się pod adresem: www.englishstory.pl
 • Usługa bezpłatna - świadczenie polegające na bezpłatnym udostępnianiu Użytkownikowi zasobów serwisu EnglishStory.pl, który to stanowi autorskie teksty w dowolnej wersji językowej.
 • Usługa płatna - świadczenie polegające na odpłatnym udostępnianiu Użytkownikowi zasobów serwisu EnglishStory.pl (usługa „SMS” oraz „usługa online”), który to stanowi autorskie teksty w języku angielskim.
 • Cennik - zestawienie rodzajów usług oraz opłat za te usługi.

2. Zasady korzystania z zasobów serwisu
2.1. Korzystanie z zasobów serwisu odbywa się poprzez:

 • rejestrację (login, adres e-mail) uprawniającą do korzystania z pełnej bezpłatnej części serwisu. Użytkownik, który nie jest zarejestrowany może mieć dostęp tylko do ograniczonej części usługi bezpłatnej.
 • wysłanie wiadomości SMS Premium lub płatność online - uprawniające do korzystania z usługi płatnej zasobów serwisu w ściśle określonym zakresie (usługa "SMS Premium" oraz „płatność online”).

2.2. Dostęp do zasobów serwisu odbywa się poprzez przydzielenie login-u oraz hasła uprawniającego Użytkownika do korzystania z materiałów tam zgromadzonych.
2.3. Każdy zarejestrowany Użytkownik ma prawo jednorazowo ocenić zamieszczony w serwisie tekst w skali od 1 - 10.
2.4. Użytkownik który nie ukończył 18 lat chcąc korzystać z dostępnej na stronie usługi płatnej powinien uzyskać (posiadać) zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
2.5. Korzystanie z usługi "SMS Premium" (poprzez system „Przelewy24”), wymaga wysłania wiadomości SMS, dzięki czemu uzyskuje się dostęp do wybranych zasobów serwisu.
2.6. Korzystanie z usługi „płatność online” wymaga uiszczenia opłaty (poprzez system „Przelewy24”), w wyniku czego uzyskuje się dostęp do wybranych zasobów serwisu.
2.7. Korzystanie z zasobów serwisu nie jest równoznaczne z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw w rozumieniu przepisów prawa do materiałów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych materiałów jedynie w zakresie dozwolonym zgodnie z niniejszym regulaminem oraz zgodnie z zasadami opisanymi w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz. U. Z 2000. r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.). Przytaczanie, cytowanie, powoływanie się na materiały serwisu wymaga pisemnej zgody Administratora.
2.8. Jakiekolwiek korzystanie z zasobów serwisu mające charakter materialny, zarobkowy lub podobny wymaga zgody Administratora, według zasad określonych odrębną umową.
2.9. W przypadku udostępnienia materiałów osobom trzecim lub w przypadku innego naruszenia zasad korzystania z zasobów serwisu, Administrator, niezależnie od roszczeń z tego tytułu ma prawo zablokować dostęp Użytkownika do serwisu.
2.10. Zgodnie z regulaminem serwisu EnglishStory.pl prawa autorskie materialne do niniejszego materiału posiada Administrator (New Brains s.c.). W związku z tym, rozpowszechnianie lub powielanie w jakiejkolwiek formie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody Administratora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności oraz stanowi podstawę do wystąpienia przez Administratora z roszczeniami cywilnoprawnymi wobec osób dokonujących w/w czynności.
2.11. Zgodnie z niniejszym regulaminem zakazane jest umieszczanie w serwisie treści bezprawnych oraz naruszających prawa osób trzecich i dobre obyczaje. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za tego typu działania Użytkownika.

3. Logowanie/Rejestracja
3.1. Rejestrując się Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu EnglishStory.pl
3.2. Dokonując rejestracji Użytkownik musi wypełnić wszystkie pola formularza.
3.3. W trakcie rejestracji nie jest wymagane podania hasła do Twojego konta pocztowego.
3.4. Użytkownik musi zdefiniować login oraz unikalne hasło minimum 8 znaków, które powinien używać tylko do konta w serwisie EnglishStory.pl
3.5. Bezpieczne hasło powinno składać się z wielkich i małych liter, cyfr oraz znaków: ( - _ ! . , ) polskie znaki (ęóąśłżźćń) nie są akceptowane.
3.6. Po zatwierdzeniu danych w formularzu, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji.
3.7. W celu prawidłowego zalogowania się do serwisu EnglishStory.pl należy wprowadzić swoją nazwę (login) oraz hasło, które podane były w trakcie rejestracji.
3.8. Każdy zarejestrowany i zalogowany Użytkownik będzie miał dostęp do wszystkich nowych projektów i rozwiązań, które sukcesywnie wzbogacać będą serwis EnglishStory.pl
3.9. Z opcji przypomnienia hasła każdy zarejestrowany Użytkownik może skorzystać jeden raz w ciągu doby. Nowe hasło zostanie wysłane na adres e-mail podany w zgłoszeniu rejestracyjnym.

4. Zasady bezpieczeństwa w trakcie korzystania z zasobów serwisu
4.1. Sprawdź czy adres strony w pasku przeglądarki to: www.englishstory.pl
4.2. W trakcie korzystania z przeglądarek internetowych zalecamy, aby nie korzystać z opcji: 'Zapisz to hasło na swojej liście haseł'.
4.3. Pamiętaj, aby zakończyć pracę przez użycie opcji 'Wyloguj'.
4.4. Nie odpowiadaj na e-maile z prośbą o weryfikację Twoich danych.
4.5. Unikaj logowania do systemu z komputerów, do których nie masz pełnego zaufania.
4.6. Nikomu nie udostępniaj nazwy użytkownika i hasła.
4.7. Gdy uznasz, że osoba niepowołana mogła poznać dane, których używasz podczas logowania, zmień hasło tak szybko, jak to tylko możliwe.
4.8. Po zalogowaniu nie odchodź od komputera zanim się nie wylogujesz (kawiarenki internetowe, pracownie komputerowe w szkołach, itp.).

5. Warunki korzystania z usługi "SMS"
5.1. Serwis "SMS" jest dostępny wyłącznie dla Użytkowników korzystających z telefonów w sieci GSM i posiadających kartę aktywacyjną zakupioną u operatora Orange, Era GSM, Plus GSM oraz Play.
5.2. Cennik - koszt wysłania pojedynczej wiadomości SMS wynosi:

 • nr 7155  - 1 PLN + 23% VAT (łącznie: 1,23 PLN)
 • nr 72624 - 2 PLN + 23% VAT (łącznie: 2,46 PLN)
 • nr 73624 - 3 PLN + 23% VAT (łącznie: 3,69 PLN)
 • nr 74624 - 4 PLN + 23% VAT (łącznie: 4,92 PLN)
 • nr 75624 - 5 PLN + 23% VAT (łącznie: 6,15 PLN)
 • nr 76624 - 6 PLN + 23% VAT (łącznie: 7,38 PLN)

5.3. Wartość opłaty uzależniona jest od treści merytorycznej artykułu, jego objętości oraz grupy do jakiej jest zaklasyfikowany.
5.4. Administrator zastrzega sobie prawo decydowania o wielkości opłat.
5.5. Wielkość opłaty każdorazowo określona jest w formularzu zamówienia usługi SMS.
5.6. Wysłanie jednej wiadomości SMS umożliwia dostęp do jednego z wybranych artykułów/plików znajdujących się w zasobach serwisu.
5.7. Aby uruchomić usługę "SMS" należy wysłać wiadomość tekstową z literami „DPENGLISH” pod numer prezentowany w formularzu zamówienia usługi SMS.
5.8. Po wysłaniu wiadomości Użytkownik otrzymuje SMS zwrotny z przydzielonym mu kodem dostępu upoważniającym do korzystania z wybranego artykułu przez okres minimum 14 dni i trwa nieprzerwanie od momentu pierwszego użycia kodu.
5.9. Przydzielony w zwrotnym SMS-ie kod dostępu może być wykorzystany tylko raz.
5.10. Warunkiem uzyskania dostępu do przekładów w języku angielskim na serwisie EnglishStory.pl jest wpisanie przez Użytkownika kodu dostępu przed upływem 72 godzin od momentu otrzymania kodu dostępu.
5.11. Wysyłając SMS-a aktywacyjnego Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych niezbędnych w celu realizacji usługi dostępu do wybranej części serwisu EngliShstory.pl
5.12. Wysyłając SMS-a aktywacyjnego Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie na numer telefonu komórkowego, z którego został wysłany SMS aktywacyjny, zwrotnego SMS-a z indywidualnym kodem dostępu.
5.13. Wysyłając SMS-a aktywacyjnego Użytkownik akceptuje treść niniejszego regulaminu oraz akceptuje odpowiednie postanowienia ogólnego regulaminu świadczenia usług przez Administratora.
5.14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wysłania SMS-a aktywacyjnego, otrzymania SMS-a z indywidualnym kodem dostępu oraz za brak możliwości korzystania z usługi dostępu do serwisu EnglishStory.pl z przyczyn od niego niezależnych.
5.15. Opłata za wysłanie SMS pod numery wskazane w punkcie 4.2 nie podlega zwrotowi w żadnym wypadku.
5.16. Administrator nie wystawia faktur za usługi SMS Premium. Faktury dla Użytkownika za wysłanie SMS wystawia bezpośrednio Operator za usługi świadczone w ramach działalności telekomunikacyjnej.
5.17. W celu poprawnej realizacji usługi przeglądarka Użytkownika musi poprawnie obsługiwać pliki cookie.

6. Warunki korzystania z usługi bezpłatnej serwisu
6.1. Dla Użytkowników niezarejestrowanych Administrator może udostępnić ograniczoną część serwisu, która może być zmieniana przez Administratora bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników.
6.2. Warunkiem korzystania z pełnego, bezpłatnego dostępu jest poprawne dokonanie rejestracji zgodnie z wymogami określonymi w formularzu rejestracyjnym (login, adres e-mail).
6.3. Osoby nie przestrzegające tych wymogów mogą być usuwane z listy Użytkowników.

7. Odpowiedzialność Administratora serwisu
7.1. Administrator odpowiada za niemożność dostępu do płatnych zasobów serwisu jedynie w przypadku, gdy jest to wynikiem jego winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
7.2. Administrator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych, w tym spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług przez Administratora, w szczególności, gdy jest to następstwem:

 • awarii lub przeciążenie łączy telekomunikacyjnych,
 • przyczyn o charakterze siły wyższej,
 • przyczyn leżących po stronie osób trzecich,
 • okoliczności powstałych z winy Użytkownika, np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, albo nieprzestrzegania postanowień regulaminu i innych przepisów prawa,
 • awarii u dostawcy Internetu dla Administratora,
 • innych przyczyny, na które Administrator nie ma wpływu,

7.3. W przypadku wystąpienia przerwy w świadczeniu usług zawinionej przez Administratora, dołoży ona wszelkich starań zmierzających do usunięcia przyczyny tej przerwy w czasie 48 godz. od zgłoszenia reklamacji.
7.4. Administrator jest uprawniony do czasowej przerwy w udostępnianiu zasobów serwisu EnglishStory.pl, z przyczyn technicznych. Administrator dołoży najwyższej staranności, aby wskazana wyżej przerwa miała miejsce w godzinach nocnych i trwała możliwie najkrócej.
7.5. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników. Dane te będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb serwisu EnglishStory.pl i nie będą udostępniane osobom trzecim. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawienia. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawarte są w obowiązującej na tej stronie polityce prywatności.
7.6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za gromadzone i przekazywane przez Użytkownika treści oraz dane i nie wykonuje jakiejkolwiek kontroli działań Użytkownika w żadnym zakresie. Administrator nie odpowiada za jakiekolwiek skutki z tytułu działań lub zaniechań , których dopuści się Użytkownik w trakcie korzystania z usług serwisu.
7.7. Administrator nie odpowiada za szkody polegające na utracie korzyści przez Użytkowników serwisu.

8. Odpowiedzialność Użytkownika
8.1. Jeżeli naruszenie przez Użytkownika zasad regulaminu spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, Użytkownik będzie zobowiązany do jej naprawienia.
8.2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Administratora w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Administratora z tytułu korzystania przez Użytkownika z usług. Użytkownik zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń, poniesienia kosztów pomocy prawnej, uczestniczenia jako strona w ewentualnych postępowaniach sądowych, których przedmiotem jest usługa oraz poniesienia uzasadnionych kosztów. Ma to szczególne zastosowanie w przypadkach naruszenia przez Użytkownika dóbr osobistych lub praw majątkowych osób trzecich.
8.3. Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania treści zawartych w serwisie, udostępniania parametrów dostępu osobom trzecim, a także dostarczania im usług oferowanych przez Administratora bez pisemnej zgody.

9. Prawa autorskie
9.1. Prawa autorskie materialne do zawartości serwisu internetowego EnglishStory.pl i wszelkich publikacji prezentowanych w tym serwisie należą do Administratora, o ile nie zostały oznaczone inaczej.
9.2. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą znaną technice części lub w całości serwisu EnglishStory.pl oraz publikacji prezentowanych w tym serwisie jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Administratorem
9.3. Administrator zezwala na kopiowanie publikacji prezentowanych w serwisie EnglishStory.pl tylko w celach prywatnych.
9.4. W prawie autorskim istnieje pojecie "dozwolonego użytku". Polega ono na wykorzystaniu krótkiego fragmentu dzieła z podaniem jego autora i źródła - czyli zamieszczaniu cytatów. W związku z tym cytując fragmenty serwisu EnglishStory.pl lub fragment publikacji prezentowanej w tym serwisie należy zamieszczać notatkę o następującej strukturze: "cytowany fragment - autor tekstu, źródło – EnglishStory.pl"
9.5. Tłumaczenia zawartości serwisu EnglishStory.pl i wszelkich publikacji prezentowanych w tym serwisie jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody Administratora wyrażonej na piśmie.
9.6. Wykorzystywanie materiału objętego prawem autorskim bez zgody autora, albo niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych. Osiąganie korzyści może wpłynąć na wysokość i formę odszkodowania zasądzonego przez sąd, ale nie zmienia to samego faktu złamania praw autorskich.

10. Reklamacje
10.1. Reklamacje dotyczące płatnych usług należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres pomoc@englishstory.pl nie później niż w ciągu 3 (trzeciego) dnia roboczego licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z serwisu.
10.2. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji powoduje utratę przez Użytkownika prawa do reklamacji.
10.3. Reklamacja powinna zawierać nazwę zakupionej usługi, numer telefonu, z którego wykonywano płatności, jak również powinna wskazywać nieprawidłowości w realizacji dostępu do płatnych usług serwisu EnglishStory.pl
10.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.
10.5. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia informacji dotyczącej reklamacji.
10.6. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Administrator po konsultacjach z Użytkownikiem, zobowiązany jest do realizacji ustalonej rekompensaty. W żadnym przypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności wyższej niż kwota odpłatności za umożliwienie korzystania z zasobów serwisu EnglishStory.pl

11. Zalecane oprogramowanie
Do korzystania z serwisu EnglishStory.pl wymagane jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu. Zaleca się aby Użytkownik posiadał następujące oprogramowanie: system operacyjny Microsoft Windows XP, 2000, NT, Vista lub 7, przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszą albo inne dostępne przeglądarki.

12. Programy zwiększające bezpieczeństwo korzystania z Internetu
12.1. firewall - chroniący komputer przed nieautoryzowanym dostępem przez sieć.
12.2. antywirus - zabezpieczający przed szkodliwą działalnością wirusów.
12.3. anti-spyware and anti-adware - chroniące przed oprogramowaniem szpiegowskim.

13. Postanowienia końcowe
13.1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian na niniejszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany do regulaminu stają się skuteczne:

 • od chwili zamieszczenia na stronie, w przypadku korzystania z usługi "SMS"
 • od chwili zamieszczenia na stronie, w przypadku korzystania z bezpłatnego dostępu.

13.2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

Użytkownik decydując się na korzystanie z zasobów serwisu EnglishStory.pl oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz obowiązującej w tym serwisie  polityki prywatności.

 

O nas  |  Reklama  |  Regulamin  |  Polityka prywatności

Tłumaczenie tekstów

Redakcja i korekta tekstów

(C) EnglishStory.pl

KONTAKT:  Biuro: biuro@englishstory.pl
   Pomoc: web@englishstory.pl
   Telefon: +48 880 074 279  (w godz. 9:00 - 17:00)